top of page

algemene voorwaarden
_____________________________________________

 


1. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN
De huidige voorwaarden beheersen alle overeenkomsten tussen Love & Communication Consultancy (hierna “De Fotograaf” genoemd) en haar klanten (hierna “De Opdrachtgever” genoemd), voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.

2.  BETALINGSVOORWAARDEN
Elke door De Opdrachtgever gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door De Opdrachtgever gestort, komt in mindering op de bestelprijs. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijk zetel, contant, netto en zonder korting of 30 dagen na de levering voor de aangenomen klanten. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur binnen 30 dagen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op het openstaand bedrag verschuldigd ten belope van 12% per jaar. Bij laattijdige betaling van de factuur is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het totale verschuldigde bedrag met een minimum van  100,- euro. Alle onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en zullen de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend worden aan een forfaitair bedrag van 60 euro. Bovendien doet deze forfaitaire schadevergoeding geen enkele afbreuk aan het feit dat de opdrachtgever gehouden is tot de terugbetaling van alle advocaat-, deurwaarders- en gerechtskosten die eventueel moeten worden gemaakt om het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag in te vorderen.

3. VERBINTENISSEN - KWALITEIT VAN HET WERK
De Fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. De geleverde prestaties en diensten van De Fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

4. LEVERING
Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van De Opdrachtgever. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door De Fotograaf vastgesteld.

5. LEVERINGSTERMIJNEN
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

6. BEEINDIGING OF ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST OF ANNULERING VAN DE BESTELLING
In geval van annulering van de bestelling of opdracht is de opdrachtgever naast de prijs van de reeds uitgevoerde bestellingen of opdrachten tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 40 % van de waarde van de geannuleerde bestelling. Voormelde bepaling ontzegt de opdrachtnemer op geen enkele wijze het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien de reële schade hoger is dan het bedrag van de alhier forfaitair voorziene vergoeding.

7 . INTELLECTUELE RECHTEN
Alle rechten voorbehouden. Ook na betaling van de factuur blijven de foto’s de intellectuele eigendom van De Fotograaf. De foto’s mogen niet zonder schriftelijke toestemming van De Fotograaf voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De Opdrachtgever geeft de toestemming aan De Fotograaf om alle foto’s genomen op zijn of haar fotoshoot te gebruiken in zijn portfolio, te plaatsen op het internet of op eender welke andere manier te publiceren. Commerciëel gebruik van de foto’s door De Fotograaf is toegestaan, mits kennisgave aan De Opdrachtgever.  De Fotograaf geeft de toestemming aan De Opdrachtgever om de ontvangen foto’s te gebruiken in zijn of haar portfolio en te plaatsen op het internet. De Opdrachtgever dient bij plaatsing op het internet “© Nana Ramael - http://www.nanaramael.be” te vermelden. Publicatie en commerciëel gebruik van de foto’s zijn niet toegestaan, tenzij met toestemming van De Fotograaf na uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever een bedrag van minimaal 150,-EUR excl. btw per foto verschuldigd aan De Fotograaf.

8. AANSPRAKELIJKHEID FOTOGRAAF
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor De Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van De Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De Fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de Wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.

9. KLACHTENPROCEDURE
Klachten betreffende de geleverde diensten of de uitvoering van de opdracht moeten de opdrachtnemer schriftelijk en aangetekend toekomen binnen een termijn van tien dagen, die begint te lopen daags na de levering of de beëindiging van de opdracht. In geen enkel geval kan de klant of de opdrachtgever een klacht of opmerking als voorwendsel inroepen om zijn betaling te schorsen, te vertragen of niet te voldoen. Het protest tegen de factuur dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de tien dagen na de factuurdatum. Overschrijding van deze termijn impliceert verval van het recht te protesteren.

10. BEWARING VAN DIGITALE BESTANDEN
De foto’s die door De Fotograaf gemaakt worden, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de levering bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan De Fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

11. EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT
Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. Ieder geschil tussen de opdrachtgever en Love & Communication Consultancy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.


Love & Communication Consultancy, Antwerpen, juni 2011

bottom of page